ប្រធានបទ៖ VAR


ប្រព័ន្ធ VAR ត្រូវបានកែលម្អ បន្ទាប់ពីការរិះគន់

មន្រ្តី VAR ត្រូវបានប្រាប់ឱ្យពិនិត្យមើលកំហុសមួយចំនួននៅការប្រកួត World Cup បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់អំពីការទាញអាវកីឡាករ Harry Kane ក្នុងជំនួបរវាង England​ នឹង Tunisia ។

Loading...