ប្រធានបទ៖ university


វិធីសាស្រ្ត សិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯង ដោយគ្មានមហាវិទ្យាល័យ

ចំពោះមនុស្សនីមួយៗ មិនអាចប្រាកដបានថា ពួកគេអាចមានលទ្ធភាព ក្នុងការបន្តការសិក្សា នៅមហាវិទ្យាល័យ ទាំងអស់គ្នានោះទេ ពីព្រោះ ពួកគេមានការខ្វះខាត។ ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភ នៅមានវិធីមួយចំនួន អាចអោយអ្នករៀនចេះដោយខ្លួនឯង ដោយ

Loading...