ប្រធានបទ៖ Television


ការមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេក អាចធ្វើឲ្យ កុមារខ្សោយបញ្ញា និង មានចរិកឆេវឆាវ

ការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថា កុមារដែលមើល ទូរទស្សន៍ បីម៉ោងក្នុង ១ថ្ងៃ អាចប្រឈមមុខ និង ការចុះថយ ផ្នែក បញ្ញាស្មារតី ខ្សោយ កំលាំងកាយ និង មានចរិកឆេវឆាវ។អ្នកស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថា ការមើលទូរទស្សន៏លើសពី ២ម៉ោង គឺមានសក្ដាន

Loading...