ប្រធានបទ៖ ស៊ិចស៊ី


នាង Atittaya Chaiyasing ធ្វើអោយកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្តាញអីុនធឺណិត !

នៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរូប​ថត​របស់នាង Atittaya Chaiyasing បាន​បង្កើត​ឲ្យមានការ​ទាក់​ទាញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម Facebook ក្រោយ​​

Loading...