ប្រធានបទ៖ sagamatha


តោះមកមើល ឧទ្យានជាតិ ដែលស្រស់ស្អាត ជាងគេទាំង១០ លើពិភពលោក

ឧទ្យានជាតិ ទាំងអស់សុទ្ធតែ មានភាពស្រស់ស្អាត ពីធម្មជាតិ ហើយភាគច្រើន ត្រូវបានគេប្រកាស ឲ្យការពារ និងថែរក្សាសម្រស់ ពីធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់វា ដោយមិនមានការកែប្រែអ្វីទាំងអស់។ ចង់ដឹងថាឧទ្យានជាតិ ទាំងអស់នោះ ស្រស់ស្អាត

Loading...