ប្រធានបទ៖ Prostate cancer


វិធីសាស្រ្ត​៩យ៉ាង ការពារ និងព្យាបាល ជំងឺមហារីក ក្រពេញព័ទ្ធ បំពង់នោមបុរស

ក្រពេញព័ទ្ធបំពង់នោមបុរស គឺជាក្រពេញដ៏តូចមួយ ដែលស្ថិតនៅក្រោម ប្លោកនោម ហើយទំហំរបស់វា នឹងរីកធំទៅតាមអាយុ និងអាចបង្ក ឲ្យមានការឈឺចាប់ នៅពេលនោម។ ទោះជាយ៉ាងណា ជំងឺមហារីក ក្រពេញព័ទ្ធបំពង់នោមបុរសនេះ មិនមែនកើតឡើង ដោយសារតែ

Loading...