ប្រធានបទ៖ nightwork


តើការធ្វើការពេលយប់ ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ខ្លាំងប៉ុណ្ណា?

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និយាយថា ធ្វើការនៅពេលយប់ ធ្វើអោយខ្លួនប្រាណ មានដំណើរការ មិនប្រក្រតី និងធ្វើអោយ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព រយៈពេលវែង។ពួកគេបាន រកឃើញថា ការគេងដែលមាន ពេលវេលាច្របូកច្របល់ បណ្តាលអោយមាន ការខូចខាតយ៉ាងធំធេ

Loading...