ប្រធានបទ៖ missing plane


ហេតុការណ៍បាត់យន្តហោះ អាថ៌កំបាំងខ្លះៗ ដែលមានក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ!

ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជើងហោះហើរ រឿងបាត់យន្តហោះរកមិនឃើញនេះ មិនមែនជារឿងចៃដន្យរឺកម្រ នោះទេ ដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៨ មក គឺមានយន្តហោះប្រមាណជា ១០០ គ្រឿងបានបាត់ ដោយគ្មានដំណឹង ហើយខាងក្រោមនេះ ជាហេតុការណ៍បាត់យន្តហោ

ហេតុការណ៍បាត់យន្តហោះ ដ៏អាថ៌កំបាំង ដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ!

ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជើងហោះហើរ រឿងបាត់យន្តហោះរកមិនឃើញនេះ មិនមែនជារឿងចៃដន្យរឺកម្រ នោះទេ ដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៨ មក គឺមានយន្តហោះប្រមាណជា ១០០ គ្រឿងបានបាត់ ដោយគ្មានដំណឹង ហើយខាងក្រោមនេះ ជាហេតុការណ៍បាត់យន្តហោ

Loading...