ប្រធានបទ៖ mangoes


អត្ថប្រយោជន៏របស់ផ្លែស្វាយ​ ចំពោះសុខភាព

តើអ្នកដឹងទេ ថាផ្លែស្វាយមាន អត្ថប្រយោជន៏អ្វីខ្លះ ដល់សុខភាព? ជាការពិត ផ្លែស្វាយមិនត្រឹមតែមាន រសជាតិឆ្ងាញ់នោះទេថែម ទាំងផ្តល់អោយរាងកាយ និងសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់អ្នក មានសុខភាពល្អថែមទៀត៖ ១) តើក្នុងផ្លែស្វាយមានសារ

Loading...