ប្រធានបទ៖ grows


លូតលាស់កម្ពស់បានយ៉ាងងាយ ដោយអនុវត្តន៏តាមវិធីធម្មជាតិចំនួននេះ

មនុស្សគ្រប់គ្នា តែងតែត្រូវការកម្ពស់ជា ចាំបាច់ ដើម្បីអោយសាកសម ជាមួយរូបរាងរបស់ខ្លួន។ ជាការពិត នៅពេលអ្នកមានអាយុដល់២១ឆ្នាំ កម្ពស់អ្នកនឹងលែងលូតទៀតហើយ ហេតុដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងវ័យ លូតលាស់ គួរតែព្យាយាម បង្ក

Loading...