ប្រធានបទ៖ colorectal cancer


មូលហេតុ និងរោគសញ្ញា ជំងឺ មហារីកពោះវៀនធំ

ពោះវៀនធំ គឺជាផ្នែកមួយ ដែលវែងជាងគេ នៅក្នុងពោះវៀន និងជាកន្លែងដែលទាបជាងគេផងដែរ នៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។ ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ គឺជាជំងឺ មហារីកលេខ២ ដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់ លឿនបំផុត ហើយជំងឺនេះ ភាគច្រើនកើតឡើង ទៅលើបុរស ច្រើ

Loading...