ប្រធានបទ៖ Catch him


សុបិន្តឃើញត្រៃចិវរ

សុបិន្តឃើញត្រៃចិវរ(ស្បង់ចិវរពណ៌លឿង)សុបិន្តឃើញក្រណាត់ត្រៃចិវរ ប៉ុន្តែអត់មានឃើញព្រះសង្ឃង ទាយថា បើមានគ្រួសារហើយនឹងបានបុត្រប្រុស ឬ បានលាភជារបស់ដែលមានតម្លៃជាសត្វជើង៤ ឬ ជើង២ ។លេខផ្សងសំណាង: 88, 80, 001, 108, 803, 088

Loading...