ប្រធានបទ៖ breakfast


អាហារពេលព្រឹកទាំង៥មុខ ដែលយើងគួរជៀសវាង

តើអ្នកដឹងទេថា អាហារពេលព្រឹកពិតជាសំខាន់ សម្រាប់សរីរាង្គរបស់អ្នក ខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវអើពើ ឬ មិនសូវបានបរិភោគ អាហារពេលព្រឹកទេនោះ វាអាចធ្វើអោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអ្នក ចុះខ្សោយបាន។ យ៉ាងណាមិញ ចំពោះអាហារពេល

Loading...