ប្រធានបទ៖ វកប្រចាំថ្ងៃ


រាសីឆ្នាំវក ថ្ងៃនេះ

រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅបើលោកអ្នកមានបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វេសប្រហែសឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតលោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាក់ជាពុំខាន។ការរស់នៅក្នុ

Loading...