ប្រធានបទ៖ មេធាវី


ឪពុកបង្រៀនកូនឲ្យយកឈ្នះប្រាជ្ញា មេធាវីម្នាក់នៅក្នុងរឿក្តីមួយ

កុមារម្នាក់ត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យធ្វើសាក្សីក្នុងសវនាការមួយ ។ មេធាវីខាងគូបដិបក្សចង់ប្រើល្បិចធ្វើឲ្យកុមារនោះភិតភ័យនិយាយ ច្របូកប្របល់យកជាការមិនបាន ក៏ចាប់ផ្តើមសួរ ៖

Loading...