ប្រធានបទ៖ ឆ្កែព្រៃ


ឆ្កែព្រៃ និង ហ្វូងសត្វចៀម

មានឆ្កែព្រៃសម្ពឹកមួយក្បាលដែលមិនសូវចាប់បានសត្វយកមកធ្វើចំណីដូចឆ្កែព្រៃដទៃទៀតឡើយ។ វាគិតរកឧបាយកលយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ចំណី ទៅតាមវិធីងាយស្រួល កុំឲ្យពិបាកត្រូវកម្លាំងច្រើនពេក។

Loading...