ប្រធានបទ៖ ខាលប្រចាំថ្ងៃ


រាសីឆ្នាំខាល ថ្ងៃនេះ

រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមយីអ៊ុនរបស់លោកអ្នកពុំគាប់ប្រសើរចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារប៉ុន្មានទេម្ល៉ោះហើយបើមានចាប់កាន់កិច្ចការអ្វីមួយថ្មីថ្មោងចូរប្រយ័ត្នការមានកំហុសបន្តិចហើយបើការងារជាកូនឈ្នួលគេផងងាយត្រូវថៅកែ

Loading...