ច្បាប់ល្បើកថ្មី(២៧,២៨)


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ផ្លុំប៉ីកូតទ្រ      ស្រែកច្រៀងវាយស្គរ        មិនបានលុយកាក់
ឯងពឹកគេវិញ            គេគ្មានជំពាក់       ពឹងបានម្នាក់ៗ
ដោយសារឲ្យថ្លៃ។
ឡើងត្នោតភ្ជួរស្រែ      កម្រទាន់គេ       ដ្បិតដេកដល់ថ្ងៃ
ច្រូតកាត់ចងឆាប់     ជួលគេពេញថ្លៃ         ចំណេះចង្រៃ
នាំខាតធ្វើការ។
ឯខ្មោចអារក្ខ     ស្លាប់ដប់រស់ម្នាក់   ថ្វាយចេកថ្វាយស្រា
សំដីច្រើនតឹង            ស្រវឹងវង្វេង          ជំហរអួតក្អេង
មិនចេះក្រខ្សត់។

ផ្លុំប៉ីកូតទ្រ    ស្រែកច្រៀងវាយស្គរ       មិនបានលុយកាក់
ឯងពឹកគេវិញ      គេគ្មានជំពាក់       ពឹងបានម្នាក់ៗ
ដោយសារឲ្យថ្លៃ។
ឡើងត្នោតភ្ជួរស្រែ     កម្រទាន់គេ        ដ្បិតដេកដល់ថ្ងៃ
ច្រូតកាត់ចងឆាប់      ជួលគេពេញថ្លៃ       ចំណេះចង្រៃ
នាំខាតធ្វើការ។
ឯខ្មោចអារក្ខ     ស្លាប់ដប់រស់ម្នាក់    ថ្វាយចេកថ្វាយស្រា
សំដីច្រើនតឹង            ស្រវឹងវង្វេង          ជំហរអួតក្អេង
មិនចេះក្រខ្សត់។

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង