សុបិន្តឃើញបាល់ទាត់


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

សុបិន្តឃើញបាល់ទាត់ថាបានគ្រាប់បាល់ឬរបស់មូលៗសំរាប់ទាត់លេងទាយថា នឹងបានផលសម្រេចក្នុងការងារដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឬធ្វើស្រាប់ហើយក្ដី ។ រឿងដែលមានបញ្ហារារាំងផ្សេងៗនឹងផុតរលត់អស់ទៅហើយនឹងបានទទួលលាភសំណាងសមតាមប្រាថ្នាផង ។

លេខផ្សងសំណាង: 05, 06, 506, 508, 509

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖ , ,


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង