តើបងប្អូនធ្លាប់ដឹងទេថាសត្វកណ្តុរមានអាយុប៉ុន្នាឆ្នាំដែរឬទេ ?ប្រយ័ត្នចាញ់សិស្សថ្នាក់ទីមួយណា៎ !!


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

– នៅក្នុងថ្នាក់រៀន គ្រូបានសូរសិស្ស មើល ! កូនៗទាំងអស់គ្នា!តើកូនៗ ដឹងទេថាអាយុរបស់កណ្តុរមានប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

– សុខ បានលើកដៃហើយឆ្លើយ បាទ! អ្នកគ្រូ ! កណ្តុរមានអាយុប្រហែលពីរឆ្នាំ!

 

 

– បូរ៉ា បានលើកដៃហើយឆ្លើយ បាទ! អ្នកគ្រូ ! កណ្តុរមានអាយុបីឆ្នាំ!

– អ្នកគ្រូ៖ មើលកូនណាដឹងទៀត ?

– ប្រុញ បានឆ្លើយ បាទ! អ្នកគ្រូ ! បើតាមខ្ញុំគិត អាយុរបស់សត្វកណ្តុរវាស្ថិតនៅលើឆ្មារជាអ្នកកំណត់អ្នកគ្រូ !

– អ្នកគ្រូ……………….!!

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង