ប្រធានបទ៖ វកប្រចាំថ្ងៃ


រាសីឆ្នាំវក ថ្ងៃនេះ

រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យម ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថា មានភាពភ្លឺថ្លាហើយ ធ្វើអ្វីក៏តែងមិនមាន រឿងរ៉ាវអាក្រក់យាយីនាំពិបាកទប់ទល់ដែរ។ ទោះបីយ៉ាងណាបើលោកអ្នកខ្លះ កើតមានបញ្ហានោះតែងលេចចេញ មកពីរឿងរ៉ាវចាស់បន្សល់ពីមុនម

Loading...