ប្រធានបទ៖ កុរប្រចាំថ្ងៃ


រាសីឆ្នាំកុរ ថ្ងៃនេះ

រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះជួបលើកំណាត់ផ្លូវរដិបរដុបច្រើនម្ល៉ោះហើយទោះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាចូរប្រយ័ត្នឧប្បត្តិហេតុយាយីបន្តិចពីព្រោះងាយជួបបញ្ហាណាស់ផង។សម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីមានភាពប្រទាំងប្

Loading...