លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមទី៥


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

យោងតាមក្បួនចិនលេខទូរ័ព្ទទាំងអស់បានចែកចេញជា ៨០ក្រុមពោលគឺពីលេខ ១ ដល់ ៨០ ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការគណនារួចតាមក្បូនចិនលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមទី៥ ក្បួនទាយថា៖

ល្អណាស់ : រកស៊ីមានបានទទួលបានទាំងកិត្តិយសទាំងផលប្រយោជន៍!

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖

ប្រធានបទ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង