អត្ថប្រយោជន៍របស់ Facebook Messenger Chatbot


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ខាងក្រោមគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ Facebook Messenger Chatbot

  • ធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនង និងសេវាអតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើង
  • ឆ្លើយតបសារដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ
  • ដើរតួជា Mobile App (អតិថិជនមិនពិបាកដោនឡោត Mobile App)
  • ងាយស្រួលប្រមូលទិន្នន័យអតិថិជន (ព័ត៌មានអតិថិជន និងការស្ទាបស្ទង់មតិពីអតិថិជន)
  • បង្កើតហ្គេមដើម្បីឲ្យអតិថិជនសប្បាយ ចូលចិត្ត និងចែករំលែកបន្តទៅមិត្តរបស់គេតាម Facebook
  • បង្កើតទម្រង់ចុះឈ្មោះសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនចង់ចុះឈ្មោះ
  • អតិថិជនងាយរកទំនិញ និងសេវាកម្ម
  • ផ្ញើរសារទៅអតិថិជនទាំងអស់ក្នុងពេលតែ១នាទី
ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង