លេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ


ទំហំអក្សរ៖ S M L

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

PUBLIC EMERGENCY CONTACTS
1- Tourist Police – Phnom Penh
Phone: 012 942 484
Address: St. 598, 12107, Phnom Penh

2- Tourist Police – Siem Reap
Phone: 012 402 424
Address: Mondul 3 Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap City, Siem Reap

3- Police – Phnom Penh
Phone: 117

4- Fire Police Phnom Penh
Phone: 118 or 011 997 296
Address: No. 58, St. 360, 12304, Phnom Penh

5- Calmette Ambulance – Phnom Penh
Phone: 119 or 023 724 891 or 023 426 948
Calmette Ambulance (S.A.M.U.): 012 912 947 / 016 585 108 / 092 858 434
Address: No. 3, Preah Monivong (St. 93), 12201, Phnom Penh

6- Khmer – Soviet Friendship Ambulance – Phnom Penh
Phone: 023 217 764
Address: Yothapol Khemarak Phoumin (St. 271), 12306, Phnom Penh

7- Preah Kossamak Ambulance – Phnom Penh
Phone: 016 909 774
Address: No. 28CEo, Yothapol Khemarak Phoumin (St. 271), 12157, Phnom Penh

8- National Blood Transfusion Center – Phnom Penh
Phone: 011 209 888
Address: Preah Norodom, corner of Kramuon Sar (St. 114), 12202, Phnom Penh

9- Traffic Police – Phnom Penh
Phone: 012 999 999 / 023 650 6767
Address: St. 598, Kilometre Lek 6 Village, 12108, Phnom Penh

10- Traffic Police – Siem Reap
Phone: 012 896 628 / 012 402 424
Address: Mondul 3 Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap City, Siem Reap
Address: Kok Dong Village, Sangkat Teuk Vil, Siem Reap City, Siem Reap

 

PUBLIC SERVICES

1- Airports

Phnom Penh Phone: 023 890 022/042/043/458/520/890
Siem Reap Phone: 063 761 261
Sihanoukville Phone: 12 333 524

2- Electricity (EDC) – Phnom Penh

Phone: 023 723 871
Address: Ang Yukanthor (St. 19), Wat Phnom, 12202, Phnom Penh

3- Phnom Penh Water Supply – Phnom Penh

Phone: 023 724 046
Address: No. 45, Preah Moha Ksat Triani Kossomak (Ave. 106), north of the Railway Station, 12201, Phnom Penh

CAMBODIA COUNTRY CODE: +855

Local Area Access

023  Phnom Penh
063  Siem Reap
034  Sihanoukville
044  Svay Rieng
053  Battambang
054  Banteay Meanchey
042  Kampong Cham
062  Kampong Thom
025  Kampong Speu
026  Kampong Chhnang
033  Kampot
072  Kratie
035  Koh Kong
043  Prey Veng
052  Pursat
064  Preah Vihear
074  Stung Treng
032  Takeo
073  Mondulkiri
075  Ratanakiri
036  Kep
024  Kandal
065  Uddor Meanchey

PUBLIC INSTITUTIONS

Ministry of Tourism: 023 211 593
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation: 023 214 441
Ministry of Public Works and Transport: 023 427 845
State Secretariat of Civil Aviation: 023 725 938 / 023 216 645 / 023 211 019
Department of Immigration: 023 890 380 / 012 434 849 / 012 856 233

ចែកចាយលើបញ្តាញសង្គម៖

ប្រែសម្រួលដោយ៖


 
Loading...
 

មតិលើបញ្តាញសង្គម Facebook

 

អត្ថបទស្រដៀង